تبلیغات
سفر به موفقیت - رهایی از اهمال کاری
به سوی موفقیت

رهایی از اهمال کاری

چهارشنبه 11 شهریور 1388 10:19 ب.ظ

نویسنده : سعیده رسولی

1_در زمان حال زندگی کنیم :افراد سختکوش در زمان حال زندگی میکنندو افراد اهمال کاردر زمان گذشته وآینده زندگی میکنند .همواره به خود بگوییم مطلب نقد زمان حال است و میتوانم حال کاری را انجام دهم وتاثیر بگذارم.

 

2_دنیا تدریجی عوض میشود: بهتر است روحیه صبر داشته باشیم ومدت زیادی راصرف رسیدن به هدف کنیم

 

3_روحیه مثبت ایجاد کنیم :افراد سختکوش همواره نیمه پر لیوان را می بینند.یعنی با داشتن این تفکرکه اگر انجام دهم حتما موفق میشوم.افراد کارآفرین وماجراجوانسان های مثبت اندیشی هستند.تفکر مثبت انسان را واردچالش های مثبت میکند.

 

4_قانون جذب:به همان چیزی که می اندیشی اتفاق می افتد.هنگامی که مثبت هستیم افکارمان را بنویسیم چون ذهن بسیار سیال استو امر مکتوب کمک به دیدگاه مثبت میکند

 

5_زمان را قضا نیست: امروز اگر گذشت را نمی توان تجدید کرد.عمده ی تنبلی اهمال کاری وموکول کردن کارها به آینده است.خوشا به حال کسانی که از حال خود نهابت استفاده را می برند.

 

6_ترس از موفقیت:مردم به همان اندازه که از شکست میترسند ازموفقیت نیز هراس دارند به ذهن خود رجوع کنید.مطمعن باشید در صورت نایل شدن به هدفتان افرادی هم هستند که پشتوانه شما باشند.یادمان باشد موفق ترین افراد در دنیا بسیار شکست خورده اند...

ودر آخر

1بارفکر..............2بار حرف...............3بارعمل
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 15 شهریور 1388 06:33 ب.ظ